Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848). 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.psmnowytomysl.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest  dostępnych cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono 2021-03-29 na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Narzędzie menu dostępności (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość zmiany kontrastów,
 • możliwość podświetlenia linków,
 • możliwość powiększenia liter,
 • możliwość zwiększenia odstępów między tekstem,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • możliwość zmiany czcionki,
 • funkcje ułatwiające czytanie tekstu (zwiększenia kursora, przewodnik do czytania),
 • możliwość zaznaczenia podpowiedzi,
 • możliwość zmiany odstępów między liniami.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Szkoły Krystyna Szymko
e-mail: sekretariat@psmnowytomysl.pl, telefon: 61 44 23 326.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I SKARG

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie, może złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl .

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu mieści się przy Palcu Chopina 14.

1. W szkole znajdują się dwa wejścia: 

 • główne znajdujące się od strony boiska szkolnego - prowadzi do niego stopień przed budynkiem oraz stopień po przekroczeniu progu szkoły
 • ewakuacyjne od Placu Chopina – prowadzą do niego dwa stopnie na zewnątrz budynku

2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz połączony drewnianą klatką schodową.

3. Portiernia znajduje się w holu szkoły na parterze, czynna w godzinach pracy szkoły czyli od 8:00 do 20:00.

4. Sekretariat szkoły znajduje się na II piętrze, w pomieszczeniu nr 29.

5. Budynek nie posiada windy.

6. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych; nie posiada pochylni, platform, pętli indukcyjnych oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

7. W szkole nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób  niewidomych i słabo widzących.

8. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą zgłosić chęć zaparkowania samochodu na boisku szkolnym. Po otwarciu bramy wjazdowej  zostanie im udostępniona możliwość podjechania samochodem bezpośrednio pod wejście Szkoły.

9. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi.

10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowe.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego