Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848). 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.psmnowytomysl.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-16

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest  dostępnych cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono 16 maja 2022 na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA

Narzędzie menu dostępności (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość zmiany kontrastów,
 • możliwość podświetlenia linków,
 • możliwość powiększenia liter,
 • możliwość zwiększenia odstępów między tekstem,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • możliwość zmiany czcionki,
 • funkcje ułatwiające czytanie tekstu (zwiększenia kursora, przewodnik do czytania),
 • możliwość zaznaczenia podpowiedzi,
 • możliwość zmiany odstępów między liniami.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Szkoły Krystyna Szymko
e-mail: sekretariat@psmnowytomysl.pl, telefon: 61 44 23 326.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I SKARG

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie, może złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl .

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu mieści się przy Placu Chopina 14. Od 16 maja 2022 roku budynek jest w trakcie modernizacji. Na czas przeprowadzenia projektu „Przebudowy i rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu” zajęcia prowadzone są w trzech lokalizacjach:

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej - os. Batorego 52, 64-300 Nowy Tomyśl

 1. W wynajętym lokalu znajduje się jedno wejście
 2. Lokal usytuowany jest na parterze.
 3. Portiernia znajduje się w holu lokalu, czynna jest w godzinach pracy szkoły czyli od 8:00 do 20:00.
 4. Sekretariat szkoły znajduje się w holu lokalu.
 5. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych; nie posiada stopni ani progów, posiada toaletę  przystosowaną do osób niepełnosprawnych.
 6. W lokalu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 7. W pobliżu lokalu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi.
 9. Do lokalu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zespół Szkół nr 1 – ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl

 1. W budynku Liceum Ogólnokształcącego znajdują się dwa wejścia.
  • główne od ul. Tysiąclecia
  • boczne od strony boiska szkolnego
 2. Użyczone  sale znajdują się na parterze (8 sal) oraz pierwszym piętrze(2 sale).
 3. W budynku Liceum Ogólnokształcącego brak portierni.
 4. W budynku Liceum Ogólnokształcącego brak sekretariatu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.
 5. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych; posiada windę z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne, w budynku dostępna jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 6. W lokalu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 7. Parking znajduje się przy boisku szkolnym.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.
 9. Do lokalu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nowotomyski Ośrodek Kultury – ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

 1. W budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury znajduje się sześć wejść.
  • główne od ul. Tysiąclecia
  • dwa boczne od strony Banku PKO Banku Polskiego
  • jedno z tyłu budynku przy Muszli Koncertowej
  • dwa boczne od strony Biblioteki Publicznej
 2. Wynajmowane sale znajdują się na parterze (1 sala) oraz II piętrze(3 sale).
 3. W budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury brak portierni.
 4. W budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury brak sekretariatu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.
 5. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych; posiada windę zewnętrzną z której osoby niepełnosprawne mogą korzystać jedynie aby dostać się na I piętro, w budynku znajduje się wiele stopni, w budynku dostępna jest toaleta  przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 6. W lokalu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 7. Parking znajduje się przed budynkiem.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.
 9. Do lokalu może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W Nowotomyskim Ośrodku Kultury nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu projektu „Przebudowy i rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu” budynek szkoły mieszczący się przy Placu Fryderyka Chopina 14 w Nowym Tomyślu będzie posiadał windę oraz dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego